vyhľadať zájazdyDôležité informácie


Dôležité informácie (súčasť Všeobecných zmluvných podmienok)


Doklady na cestu


Každý účastník zájazdu, vrátane maloletých detí (ďalej aj ako cestujúci alebo klient), je povinný mať pri sebe platný cestovný doklad (zvyčajne pas s platnosťou 6 mesiacov po návrate do SR), prípadne vízum (ak je vyžadované - napr. v Egypte a pod.) Pri leteckých zájazdoch do krajín EÚ stačí osobám starším ako 15 r. platný občiansky preukaz. Do krajín mimo EÚ je nutný cestovný pas. Pri autobusovej doprave našich zájazdov, ktorej trasa vedie mimo štátov EÚ - Srbsko, Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora, je možné  momentálne cestovať aj s platným občianskym preukazom. V prípade chýbajúceho alebo neplatného cestovného dokladu, alebo v prípade zadržania cestujúceho orgánmi colnej správy, resp. polície, bude cestujúci vylúčený z prepravy bez možnosti náhrady. V prípade straty alebo krádeže cestovných alebo iných dokladov počas pobytu, je cestujúci povinný zabezpečiť si náhradné doklady na príslušnom zahraničnom zastupiteľstve SR na vlastné náklady. Kontaktné údaje na zastupiteľský úrad mu budú poskytnuté zo strany delegáta CK Aeolus. Odporúčame vziať si so sebou kópiu dokladov, čo uľahčí vybavenie nových potvrdení na zastupiteľských úradoch. Občania iného štátu ako SR sú povinní informovať sa o potrebných formalitách na zastupiteľstve svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu. V prípade, že na vstup do niektorej krajiny sú potrebné víza, informácie o ich získaní vám poskytne pracovník, ktorý sprostredkováva predaj. Za cestovné doklady si cestujúci zodpovedá sám a cestovná kancelária za ne nenesie zodpovednosť. Dokladom o zakúpení ubytovacích a stravovacích služieb je tzv. voucher - poukaz na služby. Účastníci autobusových zájazdov obvykle voucher nedostávajú (výnimkou sú zájazdy do Bulharska a Chorvátska). Vezmite si so sebou Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je aj doklad o poistení pre prípad úpadku CK a doklad o komplexnom cestovnom poistení (ak ste ho uzatvorili v našej CK).


Letecká doprava


Letecká doprava je zabezpečovaná pravidelnými linkami alebo charterovými letmi slovenských a zahraničných prepravcov. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Prípadná zmena leteckého prepravcu, typu lietadla, času odletu alebo letového plánu nie je v kompetencii CK Aeolus a tak táto skutočnosť neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a k uplatňovaniu akejkoľvek refundácie od cestovnej kancelárie nad rámec zákonom stanovených náhrad. Rovnako CK Aeolus nepreberá zodpovednosť za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb v rámci prvého a posledného dňa, ako aj za služby, nečerpané z dôvodu oneskorenia dopravy. Pri leteckých zájazdoch je prvý a posledný deň určený na prepravu klientov do/z letovísk a nie je určený len na vlastnú rekreáciu. V prípade zmeškania lietadla vinou klienta z miesta odletu na miesto pobytu nemá klient právo na refundáciu zájazdu. V prípade zmeškania lietadla (vinou klienta) z miesta pobytu na miesto návratu, hradí klient všetky ďalšie náklady (ak požaduje, aby mu CK poskytla ubytovanie do ďalšieho odletu a zabezpečila dopravu späť). CK môže, ale nie je povinná, v takomto prípade klientovi zabezpečovať náhradnú dopravu, transfer, alebo ubytovanie. V prípade, že si klient zakúpi v CK Aeolus len leteckú dopravu, je potrebné, aby vo vlastnom záujme kontaktoval delegáta v mieste pobytu, nechal mu k dispozícii písomne aktuálny telefonický kontakt  na seba a informoval sa sám, či nedošlo k zmene času odletu. V cestovnej kancelárii je možné vopred rezervovať číslo sedadla v lietadle za stanovený príplatok, inak sú miesta prideľované v závislosti od času prihlásenia sa pri odbavovacom pulte (check - in) a odovzdania batožiny pri kontrolnom pulte priamo na letisku. Presný čas odletu a príletu je uvedený v Informáciách pred cestou. Klient ich dostane najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu. Ak si zájazd zakúpi v lehote kratšej ako 7 dní pred začiatkom zájazdu, informácie mu odovzdá osobne pracovník CK Aeolus, alebo sprostredkovateľ predaja zájazdu po zaplatení celkovej ceny zájazdu. Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že vybavovanie na letisku sa končí zvyčajne 50 min. pred odletom. V prípade vášho neskorého príchodu CK Aeolus nepreberá zodpovednosť za vzniknuté komplikácie a v prípade nevycestovania nie je možnosť žiadnej kompenzácie. Podrobné informácie, pokyny k leteckej doprave a vybavovaniu pred odletom, sú uvedené v Informáciách pred cestou.


Autobusová doprava


Autobusová doprava je zabezpečovaná zmluvnými prepravcami a realizovaná viacerými typmi luxusných diaľkových autobusov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou, polohovateľnými sedadlami, audio - video technikou. Väčšina má k dispozícii WC, prípadne iné doplnkové vybavenie, teplé a chladené nápoje. Používanie a regulovanie klimatizácie (kúrenia) WC počas jazdy ako aj podávanie teplých či studených nápojov a občerstvenia je v kompetencii prepravcu. Občerstvenie je zvyčajne poskytované počas technických prestávok. Platí sa na mieste, preto odporúčame zobrať si so sebou drobné peniaze. CK nemá vplyv na výšku cien občerstvenia. Počas jazdy autobusom platia prepravné podmienky dopravcu. Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu za autobus rovnakej kategórie a času odchodu neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a uplatňovaniu si akýchkoľvek nárokov voči cestovnej kancelárii. Cestujúci má povinnosť včas sa dostaviť na miesto nástupu / transferu, pričom presné miesto a čas sú určené v Informáciách pred cestou. V prípade zmeškania odchodu autobusu zo SR na miesto pobytu vinou klienta nemá klient právo na refundáciu zájazdu. V prípade zmeškania odchodu autobusu z miesta pobytu na Slovensko vinou klienta hradí klient všetky ďalšie náklady ak požaduje, aby mu CK poskytla ubytovanie do nového odchodu a zabezpečila dopravu do SR. CK môže, avšak nie je povinná v takomto prípade klientom zabezpečovať náhradnú dopravu, transfer alebo ubytovanie. Pri autobusových zájazdoch je prvý a posledný deň určený na prepravu klientov, nie na vlastnú rekreáciu. Pri vzdialenejších autobusových destináciách je nutné počítať s možným časovým posunom trvania cesty. V cestovnej kancelárii je možné vopred rezervovať (zakúpiť si) miesto v autobuse. Jedna osoba si môže zakúpiť vždy len jednu miestenku. Ak by si chcel niekto rezervovať dve miesta v autobuse, je potrebné uhradiť dopravu 2x. V prípade zmeny typu autobusu alebo zmeny číslovania miest zabezpečí CK Aeolus týmto klientom rovnaké miesto alebo najbližšie miesto sedenia v rámci možností. Trasy a nástupné miesta autobusov po Slovensku môžu byť doplnené resp. upravené v závislosti od počtu klientov, resp. požiadaviek skupiny účastníkov. Cestovná kancelária má právo v rámci zvozových trás po Slovensku použiť dopravu osobným autom alebo minibusom (v závislosti od počtu klientov). Z tohto dôvodu má klient nárok na zaplatenú miestenku až od posledného nástupného miesta a naopak. Nástupné miesta ako aj presné časy odchodu sú uvedené v Informáciách pred cestou.


Deti


Deti, ktoré nedovŕšili 2 roky, sa pri leteckej preprave označujú slovom infant a neplatia letenku, iba bezpečnostnú taxu. Nemajú však nárok na sedadlo, ani na ďalšie doplnkové služby (občerstvenie a pod.) poskytované v lietadle. Pri autobusovej doprave však musia mať deti aj do 2 rokov vlastné sedadlo a platia plnú cenu dopravy. Pre určenie detskej zľavy je rozhodujúci vek dieťaťa v čase plnenia zmluvy (v čase absolvovania dovolenky). Dieťa, ktoré dovŕši stanovenú hranicu veku v deň odletu / odchodu, počas dovolenky a v deň návratu z dovolenky, nemá nárok na zľavu. Dieťa, ktoré cestuje s jedným dospelým, nemá nárok na zľavu, pokiaľ nie je uvedené inak.


Batožina


Odporúčame cestujúcim, aby mali batožinu vždy označenú menovkou, prípadne aj názvom ubytovacieho zariadenia a miestom pobytu. Pri leteckej doprave je podľa pravidiel leteckej spoločnosti povolený limit batožiny do 15 kg pre každého cestujúceho nad 2 roky (informácia platná v čase prípravy cenníka; podrobnosti budú uvedené v Informáciách pred cestou). Do tohto limitu sa nepočíta príručná batožina, ktorú je možné zobrať si na palubu lietadla. Nadváha batožiny je spoplatňovaná priamo na letisku podľa prepravných podmienok leteckej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje. Hmotnosť príručnej batožiny je max. 5 kg a jej rozmer musí byť taký, aby sa zmestila do úložného priestoru nad sedadlom. Prípadné poškodenie alebo strata batožiny musia byť nahlásené ihneď po prílete na reklamačnom oddelení letiska, kde sa spisuje protokol, ktorý je nevyhnutný pre uplatnenie nároku na odškodnenie. Za škody spôsobené na batožine prepravovanej oddelene od cestujúcich zodpovedá dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri osobnej doprave a nie CK Aeolus. O podmienkach leteckej prepravy špeciálnej batožiny (kajaky, windsurfingy a pod.) sa informujte v našich kanceláriách. Je potrebné počítať s možnými poplatkami za transfer z letiska a úschovu na mieste pobytu.


Váha batožiny pri preprave autobusom je limitovaná do 20 kg na osobu. Tento limit sa vzťahuje na každého cestujúceho, ktorý má zakúpené miesto. V autobusoch je zakázané prepravovať nadrozmernú batožinu (bicykle, kajaky a pod.).


Transfery


Trasy a nástupné miesta transferov - zvozov na letiská - môžu byť upravené v závislosti od počtu klientov, resp. podľa požiadaviek skupiny účastníkov. Nástupné miesta a presné časy odchodu sú uvedené v pokynoch na zájazd. Cestujúci môže zmeniť nástupné miesto uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu len po písomnom potvrdení tejto zmeny zo strany CK, a to najneskôr do 72 hodín pred nástupom na zájazd. Po prílete sú našimi delegátmi alebo zástupcami CK Aeolus v mieste pobytu organizované transfery do jednotlivých letovísk. Pre menšie skupiny môžu byť pristavené aj minibusy, resp. taxíky. Časy trvania transferov závisia od stavu cestnej premávky alebo rozvozu klientov do viacerých hotelov. Za svoju batožinu si zodpovedá každý účastník sám, odporúčame presvedčiť sa o jej naložení do autobusu.


Trajekty


V prípade kombinovaných pobytov na viacerých ostrovoch alebo vo viacerých krajinách je potrebné brať do úvahy, že odchody z pobytových miest sa musia prispôsobiť časovým harmonogramom lodných spoločností. Trajektová doprava nemusí vždy nadväzovať na príchod autobusu. V prípade skoršieho príchodu autobusu do prístavu sa budú vodiči snažiť zaparkovať na mieste, kde sa dá zotrvať, prípadne kúpať a pod., preto odporúčame zabaliť si plavky do príručnej batožiny. Batožina je na lodi uložená spravidla hromadne - neodporúčame v nej nechávať cenné veci. Delegát CK Aeolus alebo zástupca CK je klientom k dispozícii až po vylodení v prístave cieľového miesta.


Vlastná doprava


Odporúčame vám, aby ste si časovo vhodne rozvrhli cestu vzhľadom na dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu. CK Aeolus nemá povinnosť informovať klientov o harmonograme trajektov, tieto skutočnosti si klient cestujúci vlastnou dopravou zisťuje individuálne. Podľa bežného štandardu je možné poskytnúť ubytovanie v deň príchodu v popoludňajších hodinách, v deň odchodu je potrebné uvoľniť izby dopoludnia. Podrobnosti budú uvedené v Informáciách pred cestou.


Individuálny balík služieb


Ak si klient nezakúpi zájazd ako celý balík služieb, ale iba jednotlivé samostatné služby (resp. časť služieb), napr. len dopravu, je povinný po príchode do cieľovej destinácie ihneď kontaktovať delegáta alebo zástupcu CK (kontakt bude poskytnutý v Informáciách pred cestou) nechať mu k dispozícii písomne aktuálny telefonický kontakt  na seba a  24 hod. pred návratom na Slovensko si overiť a potvrdiť čas odletu / odchodu. V prípade, že si klient neoverí u delegáta čas odletu lietadla či odchodu autobusu, a z tohto dôvodu prepravu zmešká, jeho nárok na zabezpečenie náhradnej dopravy, či reklamácie, zaniká.


Ubytovanie


Katalóg CK Aeolus obsahuje širokú ponuku ubytovacích kapacít, ktorá zahŕňa štúdiá, apartmány a hotely rozličnej kategórie. Treba však mať na pamäti, že spôsob ich klasifikácie, kritériá na zaradenie, ako aj označovanie kategórií sa v jednotlivých krajinách líši, a preto nie je možné porovnávať štandardy v rôznych krajinách. Počítajte s tým, že veľkosť, vybavenie a poloha štúdií, apartmánov či hotelových izieb nie sú ani v objektoch rovnakej kategórie úplne rovnaké. Pre základnú orientáciu uvádzame: štúdio tvorí jedna miestnosť - obývacia spálňa spolu s kuchynským kútom, doplnené je kúpeľňou (sprchovací kút, umývadlo a WC). V niektorých štúdiách je kuchynský kút od časti určenej na spanie oddelený pultom. Mezonet je dvojpodlažné ubytovanie, pričom časť lôžok sa nachádza na prízemí a časť na poschodí. Ostatné vybavenie sa zhoduje s vybavením štúdia. Apartmán sa skladá z jednej alebo viacerých samostatných spální (podľa počtu osôb, pre ktorý je určený), obývacej kuchynky s 1 -2 lôžkami a kúpeľne s WC. Kuchynský kút je vybavený chladničkou, el. dvojplatničkou a základným riadom podľa počtu osôb. Upozorňujeme, že slúži len na prípravu jednoduchých jedál. Odporúčame vziať si so sebou utierky, čistiace prostriedky, ktoré nie sú vo vybavení kuchyne a takisto aj hygienické potreby (toaletný papier), uteráky a osušky. Vzhľadom na ceny, ktoré sú kalkulované na osobu a nie na celý apartmán, pri obsadení štúdia či apartmánu menším počtom osôb ako je jeho kapacita, je potrebné voľné lôžka doplatiť (ak nie je v cenníku uvedené inak, doplatok sa stanovuje na základe individuálnej kalkulácie). V deň odchodu je treba uvoľniť ubytovacie zariadenie zvyčajne do 10:00 hod (príp. podľa pokynov delegáta), aby bolo možné pripraviť kapacity pre ďalších klientov. Najmä pri autobusových zájazdoch je nevyhnutné rešpektovať pokyny delegáta, ktorý túto informáciu spresní vzhľadom na čas príchodu novej skupiny. Prideľovanie izieb v hoteloch a hotelových komplexoch je záležitosťou recepcie a CK na to nemá vplyv. Po pridelení izby v hoteli, alebo v apartmánovom zariadení si klient túto izbu nemôže svojvoľne vymeniť za inú. K výmene môže prísť len po súhlase majiteľa ubytovacieho zariadenia alebo delegáta. V mnohých ubytovacích zariadeniach sa za trojlôžkovú alebo štvorlôžkovú izbu považuje dvojlôžková izba s prístelkami, ktorými môžu byť pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo, alebo rozkladacia posteľ. Obytný priestor tak môže byť značne obmedzený. Menšie pohodlie je zohľadnené v zľavách pre 3. a 4. osobu. Niektoré hotelové izby majú k dispozícii aj kuchynský kútik, ale ak hotel poskytuje stravu, obyčajne nie je vybavený riadom na prípravu jedál. Hotelové izby musia byť v deň odchodu uvoľnené do 12:00 hod. (príp. podľa pokynov delegáta). Príchod v skorých ranných hodinách, alebo večerný odlet, neoprávňujú k používaniu izieb nad stanovený čas. Ak si želáte a ak je možné zotrvať v hotelovej izbe dlhšie, je potrebné počítať s extra príplatkom priamo na mieste. Klimatizácia v hoteli môže byť individuálna alebo centrálna. Zmena typu klimatizácie pri zachovaní jej funkčnosti nie je dôvod na reklamáciu. Ak je ubytovacie zariadenie vybavené centrálnou klimatizáciou, môže sa stať, že bude v činnosti iba v určených hodinách. Centrálna klimatizácia je riadená podľa pokynov manažmentu hotela (ubytovacieho zariadenia) a na začiatku alebo na konci sezóny, kedy teploty vzduchu nie sú extrémne vysoké, môže byť zredukovaná na minimum, prípadne úplne vypnutá. Napriek tomu, že niektoré ubytovacie zariadenia disponujú bezbariérovými izbami, nie je možné zaručiť, že aj areál, okolie hotela (apartmánov) a prístup na pláž budú bezbariérové. Z toho dôvodu nie je možné tieto nedostatky reklamovať. V prípade, že si objednáte ubytovanie v zariadení typu „no name", je potrebné vedieť, že sa jedná o ubytovacie kapacity nad rámec kapacít publikovaných v našom katalógu, spĺňajú však rovnaké kritériá. Katalógové fotografie izieb ubytovacích zariadení považujte za orientačné, nakoľko mnohé zariadenia (špeciálne veľké hotelové komplexy) majú niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou, vybavením, prípadne dizajnom.


Údržba ubytovacích zariadení


Počas dovolenkovej sezóny môže z technických alebo iných príčin dôjsť k menším údržbárskym prácam v ubytovacom zariadení. Ak takáto situácia nastane, prosíme vás o pochopenie. Vzhľadom na to, že niektoré letoviská sú stále vo výstavbe, môžu sa mimo areálu hotela (štúdií/ apartmánov) konať stavebné práce, ktoré, žiaľ, nemôžeme zastaviť, ani zakázať.


Slnečníky a ležadlá


O možnosti využitia slnečníkov a ležadiel sa dozviete z opisov jednotlivých hotelov. Počet slnečníkov a ležadiel je obmedzený a v hlavnej sezóne ich môže byť nedostatok. Ich prenájom - najmä na verejných častiach pláží - je zvyčajne v kompetencii samostatných prevádzkovateľov (nie hotelierov alebo majiteľov ubytovacích kapacít) a CK Aeolus nemá vplyv na ceny, množstvo alebo čistotu ležadiel a slnečníkov.


Pláže


Čistota a udržiavanie verejných pláží je vždy v kompetencii miestnych samospráv. Majitelia ubytovacích zariadení ani CK Aeolus nemôžu ovplyvniť čistotu a udržiavanie turistami navštevovaných verejných pláží. Pri opisoch, kde uvádzame typ pláže prírodná, resp. kamienková, odporúčame klientom najmä deťom topánky do vody.


Vzdialenosť od mora


Vzdialenosť ubytovacieho zariadenia od mora je meraná vždy od najbližšieho bodu areálu alebo pozemku ubytovacieho zariadenia po začiatok pláže a je orientačná. Pokiaľ sa v katalógu vyskytuje označenie typu:„Hotel je postavený priamo na pláži (alebo pri pláži)“ znamená to, že pláž je v bezprostrednej blízkosti budovy samotného hotela (ak hotel tvorí jedna budova) alebo najbližšej budovy hotelového komplexu (v prípade väčších hotelových celkov). Popri pláži popred hotel môže v takomto prípade viesť aj plážová promenáda prípadne miestna obslužná komunikácia.


 


Bazén


Pri väčšine ubytovacích kapacít (štúdií/apartmánov) sa nachádza bazén, ktorý môžu (obyčajne bezplatne) využívať aj klienti ubytovaní v iných zariadeniach. Vyžaduje sa však minimálna konzumácia nápojov či občerstvenia v bare pri bazéne. V niektoré dni počas sezóny môže byť bazén vypustený z dôvodu jeho čistenia. CK nezodpovedá za nariadenia a podmienky používania bazénov, stanovených konkrétnym ubytovacím zariadením.


Stravovanie


Ak chcete ochutnať čo najviac typických jedál miestnej kuchyne, vyberte si ubytovacie zariadenie bez stravy, prípadne len s raňajkami. V prípade, že sa rozhodnete pre polpenziu, na mieste je niekedy možné zameniť večeru za obed. Polpenzia začína v deň príchodu večerou, končí v deň odchodu raňajkami. Pri all inclusive forme stravovania sa klient riadi podmienkami daného ubytovacieho zariadenia. Obyčajne sa začína tou stravou, ktorá je podávaná v čase jeho prihlásenia na ubytovanie a služby sa končia odhlásením z pobytu. Pri meškaní lietadla a tým aj neskoršieho nástupu do hotela sa zmeškané jedlo v hoteli čerpá nasledujúci deň alebo v iný deň pobytu. V prípade nevyčerpania týchto služieb na mieste (z dôvodu neskorého príchodu, skorého odchodu alebo absolvovania fakultatívnych výletov), nie je možnosť finančnej alebo inej kompenzácie. V prípade celodenných výletov je zvyčajne možné zaplatenú stravu nahradiť „balíčkami", ktoré pripraví personál hotela - ich obsah závisí od podmienok ubytovacieho zariadenia, zvyčajne neobsahuje tekutiny (ani pri all inclusive strave). V mnohých hoteloch je stravovanie zabezpečené formou tzv. bufetových stolov (v niektorých krajinách sa tento spôsob označuje aj ako švédsky stôl). Ide o výber jedál formou samoobsluhy, hlavné jedlo na základe vášho výberu môže nakladať hotelová obsluha. Množstvo a sortiment jedál je v plnej kompetencii hotela, súvisí s úrovňou ubytovacieho zariadenia a miestnymi zvyklosťami. Kontinentálne raňajky pozostávajú z teplého nápoja, pečiva, masla, džemu. Rozšírené kontinentálne raňajky sú obohatené o syr, vajíčko, šunku alebo inú údeninu. Pri ubytovacích zariadeniach nižšej triedy treba počítať s menším výberom jedál a aj s jednotvárnosťou stravy. Nezabudnite, že v hoteloch vyššej triedy sa pri večeri vyžaduje dodržiavanie spoločenskej etikety v obliekaní (dlhé nohavice u pánov). Upozorňujeme vás, že vo väčšine hotelov platí zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby.


Služby all inclusive


Služby all inclusive zahŕňajú celodenné stravovanie vrátane nápojov, športové možnosti a aktivity - všetko v závislosti od kategórie ubytovacieho za riadenia. Ich rozsah je v jednotlivých zariadeniach odlišný, preto je opis služieb uvedený v katalógu spolu s opisom daného ubytovacieho zariadenia. Nevyužité služby nie je možné refundovať. Služby all inclusive sa v deň odchodu končia odhlásením z pobytu, spravidla o 12:00 hod.


Voda a hygiena


V prímorských krajinách sa na pitie nepoužíva voda z vodovodu, i keď v mnohých prípadoch nemusí byť zdraviu škodlivá. Líši sa však svojou chuťou (niekedy má slanú príchuť, najmä na ostrovoch) a kvalitou, preto odporúčame pitnú vodu kupovať vo fľašiach v miestnych obchodoch či hoteloch. V hoteloch a apartmánoch so solárnym ohrievaním tečie najmä večer, po zvýšenej spotrebe vody (celodennej, príp. pri výmene skupín), vlažná voda. Hygienické zvyklosti sú v prímorských krajinách tolerantnejšie ako u nás. Keďže ide o krajiny s inými klimatickými podmienkami, môžete sa stretnúť so zvýšeným výskytom bežného hmyzu (komáre, cikády, včely, motýle a pod.) čo však neznamená, že ubytovanie nie je čisté alebo je nehygienické. Odporúčame, aby ste si pribalili do svojej batožiny repelent  obyčajne sa dá zakúpiť aj v mieste pobytu. CK Aeolus nenesie zodpovednosť za prípadne takýto lokálne sa vyskytujúci obvyklý hmyz a táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.


Sprievodcovia a delegáti


Na poznávacích zájazdoch je sprievodca so skupinou po celý čas trvania zájazdu. Pri pobytových zájazdoch je v  mieste pobytu k dispozícii stály delegát. (V Chorvátsku a Bulharsku delegátske služby zabezpečuje miestna CK.) Pri autobusovej doprave môže činnosť technického sprievodcu vykonávať aj vodič autobusu. Pri prehliadke archeologických lokalít a múzeí môže podrobný výklad podávať len miestny sprievodca a pracovník cestovnej kancelárie smie výklad len tlmočiť. Nie všetky výlety sú sprevádzané slovenským sprievodcom. V prípade nízkej účasti slovenskej klientely môže dôjsť k zrušeniu výletu, prípadne spojeniu slovenskej skupiny s inou zahraničnou skupinou klientov. Presné informácie o fakultatívnych výletoch (program, cena) vám poskytne pobytový delegát CK na mieste pobytu. Mená a telefonické kontakty delegátov v čase prípravy Katalógu a Cenníka na sezónu 2016 nie sú známe a budú zaslané klientom v Informáciách pred cestou a zverejnené aj v mieste pobytu. Delegáti sú klientom k dispozícií nepretržite počas ich pobytu. Každý klient musí byť oboznámený v mieste pobytu o čase návštev delegáta v jeho ubytovacom zariadení, či na inom dopredu dohodnutom mieste. Časové rozpisy schôdzok majú klienti k dispozícií na informačných tabuliach, alebo sú im oznámené ústne po príchode na miesto pobytu. Odporúčame poznačiť si po príchode kontakty (najmä telefonické) na delegáta a aj detaily prvého informačného stretnutia, resp. zúčastniť sa aspoň na prvom informačnom stretnutí. Pokiaľ sa zo závažného dôvodu delegát na dohodnutú schôdzku nedostaví, je povinný o tejto situácii informovať klienta prostredníctvom informačnej tabule, recepcie hotela alebo formou SMS správy a navrhnúť náhradný termín stretnutia. V nevyhnutnom prípade majú klienti k dispozícii telefonický kontakt na delegáta. Klienti sú o čase odchodu z miesta pobytu informovaní zvyčajne jeden deň vopred, najneskôr však v deň odchodu a to prostredníctvom informačnej tabule, ústne na poslednej schôdzke s delegátom, telefonicky, príp. prostredníctvom recepcie hotela.


Rezervovanie zájazdu


Dovolenku si môžete rezervovať v sieti našich pobočiek alebo províznych predajcov osobne, telefonicky alebo cez internet. Rezervácia cez internet je platná až po potvrdení telefonicky príp. emailom zo strany CK a po úhrade stanovenej časti kúpnej ceny (zálohy). V prípade, že stanovená záloha nebude zaplatená do 48 hod. od rezervácie, bude rezervácia zrušená.


V prípade ponuky Last minute je rezervácia možná spravidla najviac na 2 hodiny. Dlhšia rezervácia pri ponuke Last minute je možná iba po vzájomnej dohode klienta s CK.


Zvláštne požiadavky


K zvláštnym požiadavkám patria želania nad rámec zmluvne dohodnutých služieb, ktoré sú v Zmluve o obstaraní zájazdu uvádzané v kolónke „Poznámka"; (napríklad pokiaľ možno ubytovanie na prízemí, ubytovanie s výhľadom na more- pokiaľ nie je za príplatok alebo ubytovanie vedľa známych). Naša CK sa bude snažiť všetky takéto požiadavky splniť, avšak v prípadoch, kedy to nebude možné, nie je možnosť finančnej ani inej kompenzácie.


Dĺžka a rozsah zájazdu


Rozsah zájazdu je v cenníku vyjadrený počtom dní a nocí. Do celkového počtu dní sa započítavajú aj tie, ktoré sú určené na prepravu do/z miesta pobytu. V prípade 11/12 dňových zájazdov je možné spojiť dva turnusy za sebou iba v prípade, ak sú voľné letenky a po zaplatení plnej sumy oboch turnusov. Pri leteckej doprave treba počítať s možnosťou meškania vplyvom nepriaznivého počasia, či v súvislosti s hustotou prevádzky na letiskách v letnom období, alebo s inými nepredvídateľnými okolnosťami. CK si vyhradzuje právo reagovať na aktuálny vývoj situácie a upraviť trasu letu, prípadne medzipristátie podľa potreby a v súvislosti s ekonomicky nevyhnutným počtom účastníkov zájazdu. Tieto zmeny nie sú dôvodom k zrušeniu zájazdu. Pri autobusovej doprave sa môže vyskytnúť čakanie na hraničných prechodoch alebo technické problémy, čím môže dôjsť k predĺženiu doby prepravy. S týmito okolnosťami treba počítať pri plánovaní obchodných schôdzok, dôležitých stretnutí či rokovaní, ako aj plánovaní dopravy do miesta bydliska po návrate. Pri kombinovaných zájazdoch je potrebné brať do úvahy, že doba prepravy sa predĺži o čas nevyhnutný na čakanie na trajekt a následnú prepravu na miesto pobytu.


Predčasné ukončenie dovolenky


V prípade, že sa rozhodnete vy sami, alebo vás nepredvídateľné okolnosti prinútia odísť z miesta pobytu predčasne, je dôležité, aby ste situáciu riešili s pobytovým delegátom. Treba vziať na vedomie, že s tým súvisia ďalšie náklady (poplatok za transfer, vybavenie novej letenky/autobusového lístka, storno poplatok za zrušenie hotela...), ktoré musia byť uhradené na mieste ešte pred odchodom. Za nevyčerpané služby nebude poskytnutá žiadna refundácia.


Ceny


V základnej cene zájazdu nie sú zahrnuté povinné príplatky, ktorými sú:  doprava ak nie je zahrnutá v cene zájazdu, letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, poplatok za pozemné služby, palivový príplatok, víza, pobytový poplatok a kompletné cestovné poistenie. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Katalógu a tiež ostatných publikovaných a zverejňovaných materiálov súvisiacich s produktom CK Aeolus. Za informácie získané z iných zdrojov CK Aeolus nepreberá zodpovednosť. Katalóg  a Cenník CK Aeolus sú platné rovnako vo všetkých kanceláriách CK Aeolus ako aj v sieti cestovných kancelárií a agentúr, ktoré uzavreli s CK Aeolus Zmluvu o obchodnej spolupráci.


Poistenie


Cestovné poistenie nie je zahrnuté v katalógovej cene zájazdu. Klient si v prípade záujmu môže kompletné cestovné poistenie dohodnúť pri kúpe zájazdu. Poistná zmluva vzniká výhradne medzi klientom (cestujúcim) a poisťovňou, tzn., že prípadná poistná udalosť sa rieši vo vzťahu klient - poisťovňa. CK Aeolus uzatvorila poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou uvedenou na Zmluve o obstaraní zájazdu: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Európska cestovná poisťovňa, Poisťovňa Union atď. Podmienky Komplexného cestovného poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu a sú klientovi odovzdané pri uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pokiaľ si klient zabezpečil komplexné cestovné poistenie cez CK Aeolus, je poistený počas celej doby trvania zájazdu a to aj v prípade, keby z neočakávaných dôvodov prišlo k posunu dňa návratu uvedeného v Zmluve o obstaraní zájazdu. Podrobnejšie informácie o podmienkach a výške krytia zahrnutých v komplexnom cestovnom poistení nájdete v brožúre Poistné podmienky poisťovne, ktorá je spolu s poistnými kartičkami súčasťou klientom zasielaných informácií a pokynov.


Špecifické informácie


Popisy ubytovacích zariadení a rozsah poskytovaných služieb, ktoré sú uvedené v katalógu a podrobne špecifikované v tzv. Katalógovom liste, súhlasia s informáciami v dobe jeho tlače. Katalóg a Katalógové listy sa pripravuje niekoľko mesiacov pred termínom zájazdov a počas tejto doby môžu nastať isté zmeny, napr. v harmonograme trajektov, rozsahu služieb v hoteli (bazén, forma stravovania, druh zábavy a pod.), výstavba ciest a prístavov, či iná stavebná činnosť. Je potrebné počítať s tým, že na začiatku alebo na konci sezóny môže byť ponuka fakultatívnych výletov zredukovaná z dôvodu poklesu klientely a to platí aj pre rozsah služieb v hotelových zariadeniach, predovšetkým vyššej kategórie. Môže sa stať, že kvôli počasiu, štrajku, či zásahom vyššej moci - tzv. vis major, nebude možné navštíviť niektoré miesta, prípadne bude nutné upraviť trasu alebo program zájazdu. V prípade, že sa dozvieme včas závažnú zmenu, budeme vás pred odchodom informovať. Ďalšie doplňujúce informácie a odporúčania, ktoré budú CK známe a môžu byť pre klienta dôležité, poskytneme písomne, emailom, prípadne telefonicky čo najskôr pred odchodom na zájazd.


Poukážky a karty na služby


Platba poukážkami a kartami na služby od spoločnosti Sodexo pass, Accor Services, Edenred Slovakia, Chéque Déjeuner Cadhoc a Doxx sa riadi špeciálnymi podmienkami dohodnutými medzi CK Aeolus a spoločnosťami Sodexho Pass, Cadhoc, Doxx a pod.. Hodnota poukážok sa nevracia pri preplatkoch, taktiež nie je možné ich vrátenie pri storne zájazdu, alebo pri akejkoľvek zmene, ktorá sa týka Zmluvy o obstaraní zájazdu. Poukážky Sodexho Pass, Cadhoc a Doxx je možné využiť pri platbe maximálne do výšky 30 % celkovej ceny zájazdu bez príplatkov na jednu zmluvu. Platbu poukážkami je možné využiť v deň uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu ale aj pri doplatku zvyšnej sumy. Poukážky je možné uplatniť len v priamych pobočkách CK Aeolus - nie u províznych predajcov.aktuality a zaujímavosti
Napísali ste nám Napísali ste nám Vždy nás poteší, keď sa s nami podelíte o pekné zážitky a fotky z vašej dovolenky.
Objavujte Grécko Objavujte Grécko Ak by sme mali vytvoriť zoznam letných dovolenkových cieľov, do ktorých môžete cestovať každý rok a každý rok objaviť niečo nové, Grécko bude určite na prvých priečkach – ak nie úplne na vrchole.
Výstava Around The World Výstava Around The World Doprajte si cestovateľské zážitky z celého sveta! Navštívte nás na Panskej 33 v Bratislave a pozrite si zaujímavú výstavu.