vyhľadať zájazdy


Dôležité informácie 

(súčasť Všeobecných zmluvných podmienok)

Doklady na cestu

Každý účastník zájazdu, vrátane maloletých detí (ďalej aj ako cestujúci alebo klient), je povinný mať pri sebe platný cestovný doklad (zvyčajne pas s platnosťou 6 mesiacov po návrate do SR. Pri leteckých zájazdoch do krajín EÚ stačí osobám starším ako 15 r. platný občiansky preukaz. Do krajín mimo EÚ je nutný cestovný pas. Pri autobusovej doprave našich zájazdov, ktorej trasa vedie mimo štátov EÚ - Srbsko, Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora, je možné  momentálne cestovať aj s platným občianskym preukazom. V prípade chýbajúceho alebo neplatného cestovného dokladu, alebo v prípade zadržania cestujúceho orgánmi colnej správy, resp. polície, bude cestujúci vylúčený z prepravy bez možnosti náhrady. V prípade straty alebo krádeže cestovných alebo iných dokladov počas pobytu, je cestujúci povinný zabezpečiť si náhradné doklady na príslušnom zahraničnom zastupiteľstve SR na vlastné náklady. Kontaktné údaje na zastupiteľský úrad mu budú poskytnuté delegátom CK Aeolus. Odporúčame vziať si so sebou kópiu dokladov, čo uľahčí vybavenie nových potvrdení na zastupiteľských úradoch. Občania iného štátu ako SR sú povinní informovať sa o potrebných formalitách na zastupiteľstve svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu. V prípade, že na vstup do niektorej krajiny sú potrebné víza, informácie o ich získaní vám poskytne pracovník, ktorý sprostredkováva predaj. Za cestovné doklady si cestujúci zodpovedá sám. Dokladom o zakúpení ubytovacích a stravovacích služieb je tzv. voucher - poukaz na služby. Vezmite si so sebou Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je aj doklad o poistení pre prípad úpadku CK a doklad o komplexnom cestovnom poistení (ak ste ho uzatvorili v našej CK).

Letecká doprava

Letecká doprava je zabezpečovaná pravidelnými linkami alebo charterovými letmi slovenských a zahraničných prepravcov. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Prípadná zmena leteckého prepravcu, typu lietadla, času odletu alebo letového plánu nie je v kompetencii CK Aeolus a tak táto skutočnosť neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a k uplatňovaniu si akejkoľvek refundácie nad rámec zákonom stanovených náhrad. CK Aeolus nepreberá zodpovednosť za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb v rámci prvého a posledného dňa, ako aj za služby, nečerpané z dôvodu oneskorenia dopravy. Pri leteckých zájazdoch je prvý a posledný deň určený na prepravu klientov do/z letovísk. V prípade zmeškania lietadla vinou klienta z miesta odletu na miesto pobytu, nemá klient právo na refundáciu zájazdu. CK môže poskytnúť náhradné ubytovanie a dopravu, ktoré si klient uhradí sám. V prípade, že si klient zakúpi v CK Aeolus len leteckú dopravu, má kontaktovať po prílete delegáta CK v mieste pobytu, nechať mu na seba aktuálny telefonický kontakt, a zároveň si deň pred návratom u neho overiť a potvrdiť odletový čas. V cestovnej kancelárii je možné vopred si rezervovať číslo sedadla v lietadle za stanovený príplatok, inak sú miesta prideľované v závislosti od času prihlásenia sa pri odbavovacom pulte (check-in). Presný čas odletu a príletu je uvedený v Informáciách pred cestou (pokynoch). Check-in na letisku sa zvyčajne končí 50 min. pred odletom. V prípade neskorého príchodu klienta na letisko CK Aeolus nepreberá zodpovednosť za vzniknuté komplikácie. Podrobné informácie, pokyny k leteckej doprave a vybavovaniu pred odletom, sú uvedené v Informáciách pred cestou.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je zabezpečovaná zmluvnými prepravcami a realizovaná viacerými typmi pohodlných diaľkových autobusov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou, polohovateľnými sedadlami, audio - video technikou. Väčšina má k dispozícii WC, prípadne iné doplnkové vybavenie, teplé a chladené nápoje. Používanie a regulovanie klimatizácie (kúrenia), WC, počas jazdy ako aj podávanie teplých či studených nápojov, občerstvenia a ich ceny sú v kompetencii prepravcu. Využívanie WC a možnosti na predaj občerstvenia sú dané konkrétnym typom autobusu, nemusia byť povinne k dispozícii pri každej ceste. Počas jazdy autobusom platia prepravné podmienky dopravcu. Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu za autobus rovnakej kategórie a času odchodu neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a uplatňovaniu si akýchkoľvek nárokov voči cestovnej kancelárii. Cestujúci má povinnosť včas sa dostaviť na miesto nástupu / transferu, pričom presné miesto a čas sú určené v Informáciách pred cestou. V prípade zmeškania odchodu autobusu zo SR, nemá klient právo na refundáciu zájazdu. V prípade zmeškania autobusu smerom na Slovensko vlastnou vinou nemá klient právo na odškodnenie. CK môže poskytnúť pomoc pri hľadaní náhradnej dopravy, príp. ubytovania, ktoré si klient hradí v plnej výške sám. Prvý deň príchodu a posledný deň odchodu do/z destinácie je určený na prepravu. V každom prípade je nutné počítať s rôznymi časovými posunmi v dôsledku nepredvídateľných okolností na ceste a na hraniciach. Klient má možnosť zakúpiť si konkrétne miesto v autobuse miestenku – vždy len jedno na osobu a. Pokiaľ má záujem o dve miesta, je nutné zaplatiť celkovú hodnotu autobusovej dopravy plus miestenku. V prípade zmeny typu autobusu alebo zmeny číslovania miest zabezpečí CK Aeolus týmto klientom sedenie na rovnakom mieste alebo na najbližšom mieste sedenia v rámci možností. Miestenka platí až od posledného nástupného miesta do destinačného autobusu.

Transfery

Trasy a nástupné miesta transferov pre autobusovú dopravu ako aj zvozov na letisko, môžu byť upravené v závislosti od počtu klientov. Nástupné miesta a presné časy odchodu sú uvedené v pokynoch na zájazd. Cestujúci môže zmeniť nástupné miesto uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu len po písomnom potvrdení tejto zmeny zo strany CK, a to najneskôr do 72 hodín pred nástupom na zájazd. Podľa počtu účastníkov má CK práve pre účely transferov využívať aj osobné vozidlá či minibusy. V prípade leteckej dopravy, po prílete sú našimi delegátmi v mieste pobytu organizované transfery do jednotlivých letovísk. Časy trvania transferov závisia od stavu cestnej premávky alebo rozvozu klientov do viacerých hotelov. Za svoju batožinu si zodpovedá každý účastník sám, odporúčame presvedčiť sa o jej naložení do autobusu, mikrobusu alebo taxíka.

Trajekty

V prípade autobusových a niektorých kombinovaných zájazdov na ostrovy, sú na prepravu využívané trajekty – pravidelné linky. Odchody z pobytových miest sa musia preto prispôsobiť časovým harmonogramom lodných spoločností. Trajektová doprava nemusí vždy nadväzovať na príchod autobusu. Autobusy našej CK spravidla neprechádzajú trajektom na ostrovy. V prípade skoršieho príchodu autobusu do prístavu sa budú vodiči snažiť zaparkovať na mieste, kde sa dá zotrvať do odchodu trajektu. Batožinu si klienti na trajekt prenášajú individuálne a spravidla je uložená hromadne - neodporúčame v nej nechávať cenné veci. Delegát CK Aeolus alebo zástupca CK je klientom k dispozícii až po vylodení sa v prístave cieľového miesta.

Batožina

Cestujúcim odporúčame, aby si batožinu riadne označili menovkou a svojou adresou. Pri leteckej doprave je podľa nových pravidiel leteckej spoločnosti Travel service - Smart wings od 1.11. 2018 povolený bezplatný limit len 1 ks podanej batožiny do max. hmotnosti 23 kg pre každého cestujúceho nad 2 roky (informácia platná v čase prípravy katalógu/cenníka, upresnené v Informáciách pred cestou). Hmotnosť príručnej batožiny je max. 8 kg a jej rozmer musí byť taký, aby sa zmestila do úložného priestoru nad sedadlom (56/45/25cm). Každá nadváha nad 23 kg alebo ďalšie kusy podanej batožiny sú spoplatňované priamo na letisku podľa prepravných podmienok leteckej spoločnosti. Prípadné poškodenie alebo strata batožiny musia byť nahlásené ihneď po prílete na reklamačnom oddelení letiska, kde sa spisuje protokol, ktorý je nevyhnutný pre uplatnenie nároku na odškodnenie. Za škody spôsobené na batožine prepravovanej oddelene od cestujúcich zodpovedá prepravca, nie CK Aeolus. O podmienkach leteckej prepravy špeciálnej batožiny (kajaky, windsurfingy a pod.)  a cenách za ňu sa informujte v našich kanceláriách. V prípade takejto batožiny je potrebné počítať s extra poplatkom aj pri transfere na mieste pobytu. Váha batožiny pri preprave autobusom je limitovaná do 20 kg na osobu. Tento limit sa vzťahuje na každého cestujúceho, ktorý má zakúpené miesto. V autobusoch je zakázané prepravovať nadrozmernú batožinu (bicykle, kajaky a pod.).

Deti a infanti

Deti, ktoré nedovŕšili 2 roky (infanti) v prípade leteckej dopravy neplatia letenku, iba zvýhodnený servisný poplatok. Nemajú pri lete nárok na vlastné sedadlo v lietadle, ani na ďalšie doplnkové služby (občerstvenie a pod.). Pri autobusovej doprave však z bezpečnostných dôvodov musia mať vlastné sedadlo aj deti do 2 rokov. Pre určenie detskej zľavy je rozhodujúci vek dieťaťa v čase plnenia zmluvy (teda v čase absolvovania dovolenky). Dieťa, ktoré dovŕši stanovenú hranicu veku v deň odletu/odchodu, počas dovolenky alebo v deň návratu z dovolenky, nemá nárok na zľavu. Dieťa, ktoré cestuje s jedným dospelým, nemá nárok na zľavu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vlastná doprava

Klientom cestujúcim vlastným autom odporúčame, aby si časovo vhodne rozvrhli cestu vzhľadom na dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu. CK Aeolus nemá povinnosť informovať klientov o harmonograme trajektov, tieto skutočnosti si klient cestujúci vlastnou dopravou zisťuje individuálne. Klientom odporúčame overiť si pred cestou najmä platnosť svojho vodičského a technického preukazu a zelenej karty.

Individuálny balík služieb

Ak si klient nezakúpi zájazd ako celý balík služieb, ale iba jednotlivé samostatné služby (resp. časť služieb), napr. len dopravu, je povinný po príchode do cieľovej destinácie ihneď kontaktovať delegáta alebo zástupcu CK (kontakt bude poskytnutý v Informáciách pred cestou), nechať mu k dispozícii písomne aktuálny telefonický kontakt  na seba a  24 hod. pred návratom na Slovensko si overiť a potvrdiť čas odletu / odchodu. V prípade, že si klient neoverí u delegáta čas odletu lietadla či odchodu autobusu, a z tohto dôvodu prepravu zmešká, jeho nárok na zabezpečenie náhradnej dopravy zaniká a CK nezodpovedá za vzniknutú škodu.

Ubytovanie

Katalóg CK Aeolus obsahuje širokú ponuku ubytovacích kapacít, ktorá zahŕňa štúdiá, apartmány a hotely rozličnej kategórie. Hodnotenie a označovanie ubytovania – či už hviezdičkami alebo iným spôsobom – slúžia ako základná informácia pre klienta. Systém hodnotenia sa v jednotlivých krajinách môže líšiť a preto nie je možné jednotlivé štandardy v rozličných krajinách porovnávať. Základné kategórie ubytovania: Štúdio tvorí jedna miestnosť - obývacia spálňa s kuchynským kútom, s vlastnou kúpeľňou (sprchovací kút, umývadlo a WC). V niektorých štúdiách je kuchynský kút od časti určenej na spanie oddelený pultom. Mezonet je dvojpodlažné ubytovanie, pričom časť lôžok sa nachádza na prízemí a časť na poschodí. Ostatné vybavenie sa zhoduje s vybavením štúdia. Apartmán sa skladá z jednej alebo viacerých samostatných spální (podľa počtu osôb, pre ktorý je určený), obývacej kuchynky s 1 -2 lôžkami a kúpeľne s WC. Kuchynský kút spravidla slúži len na prípravu jednoduchých jedál. Odporúčame vziať si so sebou utierky, čistiace prostriedky, ktoré nie sú vo vybavení kuchyne. V niektorých výnimočných prípadoch uteráky nie sú k dispozícii v štúdiách. Apartmány či štúdiá určené pre 3-4 osoby môžu byť vo výnimočných prípadoch obsadené aj dvomi osobami. V takomto prípade si CK môže účtovať príplatok za neobsadené lôžko. V deň odchodu je treba uvoľniť ubytovacie zariadenie zvyčajne do 9:00-10:00 hod (resp. podľa pokynov delegáta). Hotelové izby sú prideľované recepciou bez možnosti zásahu CK. V mnohých ubytovacích zariadeniach v dôsledku prísteliek môže byť obytný priestor značne obmedzený. Niektoré hotelové izby majú k dispozícii aj kuchynský kútik, ale ak hotel poskytuje stravu, obyčajne nie je vybavený riadom na prípravu jedál. Hotelové izby musia byť v deň odchodu uvoľnené spravidla najneskôr do 12:00 hod. (príp. podľa pokynov delegáta). Príchod v skorých ranných hodinách, alebo večerný odlet, neoprávňujú k používaniu izieb nad stanovený čas. Za extra príplatok na mieste je v prípade kapacitných možností hotela, možnosť zotrvania na izbe aj po oficiálnom odhlásení. Klimatizácia v hoteli môže byť individuálna alebo centrálna. Zmena typu klimatizácie pri zachovaní jej funkčnosti nie je dôvodom na reklamáciu. Napriek tomu, že niektoré ubytovacie zariadenia disponujú bezbariérovými izbami, nie je možné zaručiť, že aj areál, okolie hotela (apartmánov) a prístup na pláž budú bezbariérové. V prípade, že si objednáte ubytovanie v zariadení typu „no name", je potrebné vedieť, že sa jedná o ubytovacie kapacity nad rámec kapacít publikovaných v našom katalógu, spĺňajú však rovnaké kritériá. Katalógové fotografie izieb ubytovacích zariadení považujte za orientačné, nakoľko mnohé zariadenia (špeciálne veľké hotelové komplexy) majú niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou, vybavením, prípadne dizajnom.

Údržba ubytovacích zariadení

Počas dovolenkovej sezóny môže z technických alebo iných príčin dôjsť k menším údržbárskym prácam v ubytovacom zariadení. Vzhľadom na to, že niektoré letoviská sú stále vo výstavbe, môžu sa mimo areálu hotela (štúdií/ apartmánov) konať stavebné práce na ktoré CK nemá žiadny vplyv.

Pláže

Čistota a udržiavanie verejných pláží je vždy v kompetencii miestnych samospráv. Majitelia ubytovacích zariadení ani CK Aeolus nemôžu ovplyvniť čistotu a udržiavanie turistami navštevovaných verejných pláží. Pri opisoch, kde uvádzame typ pláže prírodná, resp. kamienková, odporúčame klientom najmä deťom topánky do vody.

Vzdialenosť od mora

Vzdialenosť ubytovacieho zariadenia od mora je meraná vždy od najbližšieho bodu areálu alebo pozemku ubytovacieho zariadenia po začiatok pláže a je orientačná. Pokiaľ sa v katalógu vyskytuje označenie typu:„Hotel je postavený priamo na pláži (alebo pri pláži)“ znamená to, že pláž je v bezprostrednej blízkosti budovy samotného hotela (ak hotel tvorí jedna budova) alebo najbližšej budovy hotelového komplexu (v prípade väčších hotelových celkov). Popri pláži popred hotel môže v takomto prípade viesť aj plážová promenáda prípadne miestna obslužná komunikácia.

Bazén

Pri väčšine ubytovacích kapacít sa nachádza bazén, ktorý môžu (obyčajne bezplatne) využívať aj klienti ubytovaní v iných zariadeniach. Vyžaduje sa však minimálna konzumácia nápojov či občerstvenia v bare pri bazéne. Počas niektorých dní počas sezóny môže byť bazén vypustený z dôvodu jeho čistenia. CK nezodpovedá za nariadenia a podmienky používania bazénov, stanovených konkrétnym ubytovacím zariadením.

Slnečníky a ležadlá

O možnosti využitia slnečníkov a ležadiel sa dozviete z opisov jednotlivých hotelov. Počet slnečníkov a ležadiel je obmedzený a v hlavnej sezóne ich môže byť prechodne nedostatok. Ich prenájom - najmä na verejných častiach pláží - je zvyčajne v kompetencii samostatných prevádzkovateľov (nie hotelierov alebo majiteľov ubytovacích kapacít) a CK Aeolus nemá vplyv na ceny, množstvo alebo čistotu ležadiel a slnečníkov.

Stravovanie

V ponuke našej CK sa nachádzajú ubytovacie zariadenia s individuálnym stravovaním, raňajkami, polpenziou, plnou penziou alebo all inclusive službami. V prípade zakúpenia polpenzie je v ojedinelých prípadoch možné zameniť večeru za obed. Polpenzia začína v deň príchodu večerou, končí v deň odchodu raňajkami. Pri all inclusive forme stravovania sa klient riadi podmienkami daného ubytovacieho zariadenia. Obyčajne sa začína tou stravou, ktorá je podávaná v čase jeho prihlásenia na ubytovanie (po absolvovaní check-inu), služby sa končia odhlásením z pobytu (check-out). V prípade nevyčerpania týchto služieb na mieste (z dôvodu neskorého príchodu, skorého odchodu alebo absolvovania fakultatívnych výletov), nie je možnosť finančnej alebo inej kompenzácie. V prípade celodenných výletov niektoré hotely na vyžiadanie poskytujú balíčky, viaceré však z hygienických dôvodov nie. Vo väčšine hotelov je stravovanie zabezpečené formou bufetových (tzv. švédskych) stolov. Množstvo a sortiment jedál je v plnej kompetencii hotela, súvisí s úrovňou ubytovacieho zariadenia a miestnymi zvyklosťami. Kontinentálne raňajky pozostávajú z teplého nápoja, pečiva, masla, džemu. Rozšírené kontinentálne raňajky sú obohatené o syr, vajíčko, šunku alebo inú údeninu. Pri ubytovacích zariadeniach nižšej triedy treba počítať s menším výberom jedál a aj s jednotvárnosťou stravy. Niektoré hotely vyššej kategórie vyžadujú dodržiavanie spoločenskej etikety v obliekaní (dlhé nohavice u pánov). Vo väčšine hotelov platí zákaz nosenia jedál a nápojov do izby.

Služby all inclusive

Služby all inclusive zahŕňajú celodenné stravovanie vrátane nápojov, športové možnosti a aktivity - všetko v závislosti od kategórie ubytovacieho zariadenia. Ich rozsah je v jednotlivých zariadeniach odlišný, preto je presný opis služieb uvedený na našej webstránke www.aeolus.sk pod opisom hotela. Niektoré hotely neponúkajú v cene služieb všetky alkoholické, prémiové a kávové nápoje. Nevyužité služby nie je možné refundovať. Služby all inclusive sa v deň odchodu končia odhlásením sa z pobytu (check-out), spravidla o 12:00 hod. Po odhlásení sa na recepcii už nie je obvykle možné čerpať ďalšie služby.

Voda a hygiena

V prímorských krajinách nie je všade obvyklé na pitie používať vodu priamo z vodovodu. Z hygienických dôvodov odporúčame preto radšej kupovať pitnú vodu vo fľašiach, aj keď voda z vodovodu by nemala byť zdraviu škodlivá. V hoteloch a apartmánoch so solárnym ohrievaním môže byť zásobovanie teplou vodou závislé od časti dňa a teplota vody môže kolísať. Hygienické zvyklosti sú v prímorských krajinách tolerantnejšie ako u nás. Keďže ide o krajiny s inými klimatickými podmienkami, môžete sa stretnúť so zvýšeným výskytom bežného hmyzu (komáre, cikády, včely, motýle a pod.) čo však neznamená, že ubytovanie nie je čisté alebo je nehygienické. Odporúčame vziať si so sebou repelent a všetky lieky, ktoré bežne užívate. CK Aeolus nenesie zodpovednosť za prípadne takýto  lokálne sa vyskytujúci hmyz a táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

Sprievodcovia a delegáti

Pri pobytových zájazdoch je v mieste pobytu k dispozícii stály delegát. V niektorých destináciách stále delegátske služby zabezpečuje miestna partnerská CK. Pri autobusovej doprave môže činnosť technického sprievodcu vykonávať aj poverený vodič autobusu. Pri prehliadke archeologických lokalít a múzeí môže podrobný výklad podávať len miestny sprievodca a pracovník cestovnej kancelárie smie výklad len tlmočiť. Nie všetky výlety sú sprevádzané slovenským sprievodcom. V prípade nízkej účasti slovenskej klientely môže dôjsť k zrušeniu výletu, prípadne spojeniu slovenskej skupiny s inou zahraničnou skupinou klientov. Presné informácie o fakultatívnych výletoch (program, cena) vám poskytne pobytový delegát CK na mieste pobytu.  CK nezodpovedá za prípadnú zmenu v programe výletu, ktorej dôvodom môže byť napríklad náhla zmena počasia (najmä pri lodných výletoch), alebo iná nepredvídateľná okolnosť. Mená a telefonické kontakty delegátov v čase prípravy Katalógu nie sú známe a budú zaslané klientom včas v Informáciách pred cestou a zverejnené aj v mieste pobytu. Delegáti sú klientom k dispozícií nepretržite počas pobytu. Delegát obvykle čaká klientov na letisku/v prístave a oboznámi ich s časom prvého stretnutia (welcome meeting). Časové rozpisy stretnutí a ďalšie dôležité informácie sú klientom k dispozícií na informačných tabuliach alebo v infoknihách. Pokiaľ sa zo závažného dôvodu delegát na dohodnutú schôdzku nemôže dostaviť, je povinný o tejto situácii informovať klienta (SMS správa, oznam na informačnej tabuli) a navrhne náhradný termín stretnutia. Klienti sú o čase odchodu z miesta pobytu informovaní zvyčajne jeden deň vopred, najneskôr však v deň odchodu a to prostredníctvom informačnej tabule, ústne na poslednej schôdzke s delegátom, telefonicky, príp. prostredníctvom recepcie hotela.

WiFi

Možnosť bezdrôtového pripojenia na internet je obvykle v spoločných priestoroch hotela, na izbách -je to bezplatná alebo spoplatnená služba na mieste pobytu, za ktorej kvalitu alebo rýchlosť CK Aeolus nenesie zodpovednosť.

Zvláštne požiadavky

K zvláštnym požiadavkám patria želania nad rámec zmluvne dohodnutých služieb, ktoré sú v Zmluve o obstaraní zájazdu uvádzané v kolónke „Poznámka"; (napríklad pokiaľ možno ubytovanie na prízemí, ubytovanie s výhľadom na more - pokiaľ nie je za príplatok - alebo ubytovanie vedľa známych). Požiadavky takéhoto druhu nie sú nárokovateľné a v prípade, že špeciálnej žiadosti nie je možné napriek snahe zo strany CK na mieste vyhovieť, klient nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Dĺžka a rozsah zájazdu

Rozsah zájazdu je vyjadrený počtom dní a nocí. Do celkového počtu dní sa započítavajú aj dni určené na prepravu do/z miesta pobytu. V prípade 11/12 dňových zájazdov je možné spojiť dva po sebe nasledujúce turnusy, ale iba v prípade, ak sú voľné letenky a po zaplatení plnej sumy oboch turnusov. Pri leteckej doprave treba počítať aj s možnosťou meškania vplyvom nepriaznivého počasia, či v súvislosti s hustotou prevádzky na letiskách v letnom období, alebo s inými nepredvídateľnými okolnosťami. Pri autobusovej doprave sa počas letného obdobia môžu vyskytnúť zdržania (čakanie na štátnych hraniciach, technické problémy autobusu, atď.). Takéto okolnosti je potrebné mať na vedomí hlavne pri návrate domov a plánovaní dôležitých pracovných stretnutí a pod.

Predčasné ukončenie dovolenky

V prípade, že sa klient rozhodne z neočakávaných individuálnych dôvodov predčasne ukončiť dovolenku, je dôležité túto skutočnosť oznámiť delegátovi. Náklady súvisiace s mimoriadnym návratom si hradí klient v plnej výške sám a nevzniká mu nárok na refundáciu za nevyčerpané služby.

Rezervovanie zájazdu

Dovolenku je možné si rezervovať v sieti našich pobočiek alebo províznych predajcov osobne, telefonicky alebo cez internet. Rezervácia cez internet je platná až po písomnom potvrdení o strany CK a po úhrade stanovenej časti kúpnej ceny (zálohy). V prípade, že stanovená záloha nebude pripísaná do 48 hod. od rezervácie, rezervácia bude zrušená.

Ceny

V základnej cene zájazdu nie sú zahrnuté povinné príplatky, ktorými sú: doprava ak nie je zahrnutá v cene zájazdu, letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, poplatok za pozemné služby, palivový príplatok, víza,  pobytový a administratívny poplatok, ako aj kompletné cestovné poistenie. Katalóg CK Aeolus a webstránka www.aeolus.sk obsahujú všetky dôležité informácie súvisiace s pobytovými zájazdmi. Za informácie získané z iných zdrojov CK Aeolus nepreberá zodpovednosť.

Poistenie

Cestovné poistenie, ktoré je možné dohodnúť pri kúpe zájazdu nie je zahrnuté v cene zájazdu. Poistná zmluva vzniká výhradne medzi klientom (cestujúcim) a poisťovňou, tzn., že prípadná poistná udalosť sa rieši vo vzťahu klient - poisťovňa. CK Aeolus uzatvorila poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou uvedenou na Zmluve o obstaraní zájazdu: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Európska cestovná poisťovňa, Poisťovňa Union, atď. Podmienky Komplexného cestovného poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu a sú klientovi odovzdané pri uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pokiaľ si klient zabezpečil komplexné cestovné poistenie cez CK Aeolus, je poistený počas celej doby trvania zájazdu, a to aj v prípade, keby z neočakávaných dôvodov prišlo k posunu dňa návratu uvedeného v Zmluve o obstaraní zájazdu. Podrobnejšie informácie o podmienkach a výške krytia zahrnutých v komplexnom cestovnom poistení nájdete v brožúre Poistné podmienky poisťovne, ktorá je spolu s poistnými kartičkami súčasťou klientom zasielaných informácií a pokynov.

Špecifické informácie

Popisy ubytovacích zariadení a rozsah poskytovaných služieb, ktoré sú uvedené v katalógu a podrobne môžu byť špecifikované na našej web stránke súhlasia s informáciami v dobe jeho tlače. Katalóg sa pripravuje niekoľko mesiacov pred termínom zájazdov a počas tejto doby môžu nastať isté zmeny, napr. v harmonograme trajektov, rozsahu služieb v hoteli (bazén, forma stravovania, druh zábavy a pod.), výstavba ciest a prístavov, či iná stavebná činnosť. Cestovná kancelária Aeolus si preto vyhradzuje právo aktualizovať tieto popisy výhradne v elektronickej podobe katalógu na www.aeolus.sk. Upozorňujeme, že na začiatku alebo na konci sezóny môže byť rozsah služieb v hotelových zariadeniach, ako aj ponuka fakultatívnych výletov zredukovaná z dôvodu poklesu klientely. V dôsledku tzv. „vis major“ teda zásahov vyššej moci (počasie, štrajku, atď.) sa môžu vyskytnúť ďalšie okolnosti, kvôli ktorým nebude možné čerpať služby v plnej výške, alebo bude potrebné program či trasu zájazdu upraviť. V prípade takýchto závažných zmien, ktoré ak budú našej CK známe, je povinná o tom klientov včas informovať.

Poukážky a karty na služby

Platba poukážkami a kartami na služby od spoločnosti Sodexho Pass, Accor Services, Edenred Slovakia, Chéque Déjeuner Cadhoc a Doxx sa riadi špeciálnymi podmienkami dohodnutými medzi CK Aeolus a spoločnosťami Sodexho Pass, Cadhoc, Doxx a pod. Hodnota poukážok sa nevracia pri preplatkoch, taktiež nie je možné ich vrátenie pri storne zájazdu, alebo pri akejkoľvek zmene, ktorá sa týka Zmluvy o obstaraní zájazdu. Poukážky Sodexho Pass, Cadhoc a Doxx je možné využiť pri platbe maximálne do výšky 30 % celkovej ceny zájazdu bez príplatkov na jednu zmluvu. Platbu poukážkami je možné využiť v deň uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu ale aj pri doplatku zvyšnej sumy. Poukážky je možné uplatniť len v priamych pobočkách CK Aeolus - nie u províznych predajcov.

Poznámka:

Cestovná kancelária Aeolus si následne vyhradzuje právo dopĺňať katalóg o nové produkty, aktualizovať alebo opravovať popisy ubytovacích zariadení a ďalších služieb, ako aj upravovať ceny výhradne v elektronickej podobe katalógu, ktorý je zverejnený na www.aeolus.sk.

aktuality a zaujímavosti
Ženy z Karpathosu Ženy z Karpathosu Pozývame vás aspoň letmo nazrieť do života na tomto krásnom, i keď trochu odľahlom gréckom ostrove.
Z našich infociest - Turecko 2019 Z našich infociest - Turecko 2019 Pár tipov z našej infocesty do Turecka.
Z našich infociest -Egypt Z našich infociest -Egypt Egypt je destinácia, ktorá sa v minulom roku dostala opäť do popredia a šplhá sa späť na vrchol najobľúbenejších dovolenkových destinácií.