vyhľadať zájazdy


Zásady spracúvania osobných údajov v CK Aeolus

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

CK Aeolus k osobným údajom získaným od Vás, našich klientov, pristupuje zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich preštudovali.

 

A) Kto je prevádzkovateľom Osobných údajov?

Spoločnosť AEOLUS s.r.o. založená a existujúca podľa slovenského  práva, so sídlom Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 31449069,  zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo : 845/N  (ďalej len „Spoločnosť“)

 

B) Aké sú Kontaktné údaje prevádzkovateľa?

Adresa na zasielanie písomností: Beniakova 6, 949 01 Nitra

Telefonický kontakt: 00421 37 6506683

Emailový kontakt: nitra@aeolus.sk

všetky podrobné informácie týkajúce sa CK Aeolus : www.aeolus.sk   

 

C) Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov?

Prevádzkovateľ CK Aeolus spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 

·         Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie vášho zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem  pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.

·         Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom zákonná povinnosť CK Aeolus založená osobitným predpisom.

·         Spracúvanie osobných údajov  na účel  vedenia účtovnej agendy  a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť CK Aeolus založená osobitným predpisom.

·         Spracúvanie osobných údajov  na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa CK Aeolus napr. pri obhajobe  právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

·         Spracúvanie osobných údajov  za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je  právnym základom oprávnený záujem klientov CK Aeolus ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.

·          Spracúvanie osobných údajov  na marketingové účely - zasielanie newsletterov a ev. spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

 

D) Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov (čiže ktoré vaše údaje môžu byť u nás spracovávané):

-          Meno a Priezvisko

-          Dátum narodenia

-          Bydlisko, trvalé, príp. prechodné

-          Telefónne číslo

-          Emailová adresa

-          Číslo cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie účelu zmluvy -víza a pod.)

-          Všeobecne použiteľný identifikátor - rodné číslo (len pre vybavenie víz, ak sa vyžadujú)

-          Údaje o bankovom účte

-          Zdravotné údaje (zdravotné postihnutie pre zabezpečenie niektorej požadovanej služby napríklad špeciálna strava, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti)

-          Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)

 

E) Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu CK Aeolus osobné údaje poskytuje?:

Osobné údaje poskytujeme len výhradne zmluvným dodávateľom vami požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, alebo naši partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb.

 

F) Dochádza k prenosu osobných údajov do 3. krajín?

Áno,  ale výhradne len za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby.

 

G) Aká je doba uchovávania osobných údajov?

Podľa Účelu na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov  resp. do odvolania tohto súhlasu.

 

H) Aké máte ako dotknutá osoba práva?:

         i.            právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, 

        ii.            právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,

      iii.            právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,  v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,

      iv.            právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

        v.            právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka,  a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,

      vi.            právo na prenosnosť osobných údajov  inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,

     vii.            právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

   viii.            právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

 

I) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja: - všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.                                                                                                                         Platné od 24.5.2018

aktuality a zaujímavosti
Ženy z Karpathosu Ženy z Karpathosu Pozývame vás aspoň letmo nazrieť do života na tomto krásnom, i keď trochu odľahlom gréckom ostrove.
Z našich infociest - Turecko 2019 Z našich infociest - Turecko 2019 Pár tipov z našej infocesty do Turecka.
Z našich infociest -Egypt Z našich infociest -Egypt Egypt je destinácia, ktorá sa v minulom roku dostala opäť do popredia a šplhá sa späť na vrchol najobľúbenejších dovolenkových destinácií.