vyhľadať zájazdy


Všeobecné zmluvné podmienky od 1.1.2019Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Aeolus

 
Čl. I. Vymedzenie pojmov

 
1. Cestovná kancelária je spoločnosť Aeolus, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 31 449 069, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 845/N (ďalej len „CK AEOLUS“ alebo „CK“). Cestovná kancelária je zmysle zákona obchodníkom.

2.  Cestujúci je fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

3. Zákon je zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Trvanlivý nosič je prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

5. Predajné miesto je prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

 

Čl. II. Zmluva o zájazde

 
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú obchodník - CK AEOLUS prostredníctvom svojej siete pobočiek, príp. externých autorizovaných predajcov (cestovných agentúr a cestovných kancelárií) na jednej strane a cestujúci na strane druhej.

Cestujúci  je

a) fyzická osoba, ktorá uzatvorí s CK  riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu o zájazde (hlavný kontraktor),

b) osoba, v ktorej prospech sa Zmluva zájazde uzatvorila a 

c) osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok § 18 Zákona.

2. Riadne vyplnená Zmluva o zájazde nadobúda platnosť jej podpísaním CK alebo inou splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK ako obchodníkom a cestujúcim (hlavným kontraktorom) a účinnosť dňom zaplatenia zmluvne dohodnutej ceny, resp. časti ceny zájazdu cestovnej kancelárii. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

3. Predmet Zmluvy o zájazde (ďalej len „Zmluva“) a zmluvné podmienky sú zmluvnými stranami určené Zmluvou o zájazde a podrobnejšie špecifikované v jej neoddeliteľných súčastiach, ktorými sú

a) Katalóg CK AEOLUS na príslušnú sezónu v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe prístupný na webovom sídle CK www.aeolus.sk (v prípade akýchkoľvek odlišností je platná aktuálne verzia katalógu na webovej stránke, nakoľko na nej sú uverejňované všetky prípadné doplňujúce informácie a opravy).

b) Predzmluvné informácie (poskytnuté cestujúcemu pred uzatvorením Zmluvy).

c) Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK AEOLUS

d) Dôležité informácie,

ktoré prevezme  cestujúci (hlavný kontraktor ) súčasne s obojstranne podpísanou Zmluvou o zájazde. Predzmluvné informácie úplne a podrobne špecifikujú ubytovacie kapacity uvedené v Katalógu vrátane všetkých špecifikácií služieb a aktuálnych doplnkov - a sú každému klientovi tiež k dispozícii na webovom sídle www.aeolus.sk . CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK.

4. Iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim ustanovenia v zmluve o zájazde alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch a dokumentoch alebo na webovom sídle CK.

5. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho  uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

6. Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s  uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK oprávnená postupovať podľa čl. VI. ods. 1 v prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.

 
Čl. III. Cena, zmena ceny a platobné podmienky

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o  zájazde. Zo zliav poskytovaných CK, má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.

Pre určenie cien zájazdov CK AEOLUS pre sezónu 2019 boli použité ceny služieb a poplatkov známe k dátumu 1.10.2018, referenčná cena paliva PLATTS FOB Rotterdam High 500 USD/t.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

3. Cestujúci sú povinní uhradiť CK 50 % z dohodnutej celkovej ceny zájazdu v deň podpísania Zmluvy o zájazde, resp. minimálnu časť ceny vo výške 17 EUR s doplatkom ceny najneskôr do 2 pracovných dní od podpísania zmluvy - ak nie je v zmluve výslovne uvedené inak. Pri akcii last minute sa pri úhrade ceny postupuje podľa odseku 9 tohto článku zmluvy. V prípade, že zmluvu (jej návrh) zasiela CK objednávateľovi poštou alebo elektronicky, je cestujúci povinný obratom, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zmluvy, vrátiť CK späť vyplnenú a ním podpísanú zmluvu a to spolu s dokladom o vykonanej úhrade dohodnutej ceny. Pokiaľ cestujúcim podpísaná zmluva nie je vrátená (doručená) CK späť a to vrátane úhrady ceny, je zmluva (resp. jej návrh) považovaná iba za predbežnú rezerváciu objednávaných  služieb. Za záväznú, t.j. platnú a účinnú, je považovaná zmluva dňom jej vrátenia CK, ktorá je podpísaná cestujúcim a súčasne je už uhradená cena, resp. časť ceny zájazdu v určenej výške. V prípade, že sa zmluva o zájazde zasiela cestujúcemu na podpis v lehote kratšej ako 14 dní pred začatím zájazdu, cestujúci je povinný vyplnenú a podpísanú zmluvu spolu s dokladom o vyplatení zájazdu obratom, t.j. najneskôr do 2 pracovných dní od jej doručenia, zaslať  CK, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V lehote kratšej ako 7 kalendárnych dní už nie je možné zasielať zmluvu cestujúcemu na podpis poštou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zvyšnú časť dohodnutej ceny zájazdu (doplatok) je cestujúci povinný bez výzvy na úhradu doplatiť na účet CK (príp. v jeho pobočke do pokladne v hotovosti) najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu. V prípade porušenia tejto povinnosti  cestujúcim je CK oprávnená od zmluvy odstúpiť, predať zájazd inému cestujúcemu a uplatniť voči cestujúcemu  odstupné vo výške 50 % z dohodnutej ceny objednaných služieb.

4. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu v plnom rozsahu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou prepravy ku dňu začatia zájazdu,

b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu, alebo

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 5 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.

7. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 4 tohto článku.

8. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b) týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

9. Ak cestujúci uzatvorí zmluvu o zájazde v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, resp. v akcii last minute, je povinný uhradiť dohodnutú celkovú cenu zájazdu vrátane objednaných služieb CK v hotovosti alebo priamym vkladom na účet CK v deň podpísania zmluvy, najneskôr však:

a) pri uzatvorení zmluvy v lehote 30 až 7 dní pred začatím zájazdu - do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy,

b) pri uzatvorení zmluvy v lehote kratšej ako 7 dní pred začatím zájazdu v deň uzavretia zmluvy, resp. po uhradení dohodnutej zálohy a po dohode s CK, najneskôr do 24 hodín od uzavretia zmluvy. V prípade, že cestujúci od takejto zmluvy odstúpi, alebo celkovú cenu zájazdu neuhradí CK v hotovosti (resp. platba nebude pripísaná na účet CK) najneskôr 1 pracovný deň pred nástupom na zájazd, Zmluva o zájazde zaniká, resp. si CK uplatní svoje práva a cestujúci je povinný zaplatiť CK odstupné vo výške podľa čl. VI. ods. 1 písm. e) týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Čl. IV. Podmienky účasti na zájazde, práva a povinnosti zmluvných strán

1. Účasť cestujúceho na zájazde je podmienená (pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak):

a) zaplatením dohodnutej celkovej ceny zájazdu, resp. ceny jednostranne zvýšenej podľa čl. III. ods. 5,

b) uskutočnením zájazdu a dostavením sa včas k odchodu na zájazd s platným cestovným dokladom a ostatnými dokladmi, ktoré mu boli poskytnuté zo strany CK spolu s Informáciami pred cestou na zájazd.

2. Cestujúci má právo:

a) na bezchybné, riadne a včasné poskytnutie dojednaných služieb zahrnutých do ceny zájazdu, ktoré boli cestujúcim riadne zaplatené,

b) na reklamáciu nedostatkov poskytovaných služieb v zmysle reklamačného poriadku

c) na písomné poskytnutie podrobných informácií o skutočnostiach neobsiahnutých v zmluve, (katalóg), najmä o službách nezahrnutých do ceny zájazdu, podrobnejšie informácie o ubytovaní, doprave a stravovaní - ak sú súčasťou zájazdu, možnosti kontaktu na neplnoletých účastníkov zájazdu,

d) na služby česky alebo slovensky hovoriaceho stáleho delegáta CK alebo na asistenčné služby partnerskej spoločnosti (zväčša v anglickom alebo ruskom jazyku) v mieste pobytu pre účely poskytnutia nevyhnutnej pomoci v ťažkostiach, pre účely prijímania a vybavovania reklamácií a pod.,

e) na odovzdanie potrebných dokladov pre poskytnutie zmluvne dojednaných služieb (doklady poskytnuté spolu s Informáciami pred cestou a pod.) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. Potrebné doklady prídu objednávateľovi poštou na uvedenú adresu v Zmluve alebo mailom na mailovú adresu, pokiaľ ju klient uviedol v Zmluve o  zájazde (príp. na adresu predajcu - zmluvný predaj), resp. si ich môže objednávateľ vyzdvihnúť najskôr 7 dní pred začatím zájazdu osobne v príslušnej pobočke CK, pokiaľ to oznámi v dostatočnom predstihu (minimálne 14 dní pred odchodom). V prípade akejkoľvek zmeny poštovej adresy, mailovej adresy, alebo telefónneho čísla, je cestujúci povinný zmenu bezodkladne oznámiť CK. Informácie pred cestou môžu byť v prípade uzatvorenia Zmluvy o zájazde v deň začatia zájazdu odovzdané aj do vlastných rúk bezprostredne pred začatím zájazdu (akcia ultra last minute),

f) na bezodkladnú informáciu o prípadných zmenách dojednaných služieb,

g) na odstúpenie od Zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu podľa čl. VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

3. Cestujúci je povinný:

a) poskytnúť CK bez vyzvania a včas všetky potrebné informácie, príp. doklady k riadnemu a včasnému zabezpečeniu a poskytnutiu dojednaných služieb, najmä všetky údaje potrebné pre riadne uzatvorenie zmluvy, prevziať si pred uzatváraním zmluvy Katalóg a Predzmluvné informácie, Dôležité informácie,  Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Aeolus,  doklad o povinnom poistení zájazdov CK pre prípad úpadku,

b) zaplatiť včas, t.j. v lehote splatnosti dohodnuté preddavky (zálohy) a dohodnutú celkovú cenu zájazdu ,

c) pri začatí zájazdu mať pri sebe platný cestovný doklad, ostatné cestovné doklady pre poskytnutie zmluvne dojednaných služieb odovzdané CK (Zmluvu o zájazde, voucher a pod. podľa informácií pred cestou), pri ceste do krajín s vízovou povinnosťou príslušné víza, ktoré si obstará individuálne alebo za vopred dohodnutých podmienok a odplatu prostredníctvom CK AEOLUS (poplatky za udelenie a vybavenie víza nie sú zahrnuté v cene zájazdu, pokiaľ to nie je výslovne v zmluve dohodnuté),

d) splniť si očkovacie a ďalšie povinnosti pri cestách do krajín, kde sa to platným predpisom vyžaduje,

e) dodržiavať stanovený program a riadiť sa pokynmi delegáta CK, resp. sprievodcu, alebo prevádzkovateľa dopravného prostriedku a ubytovacieho zariadenia,

f) konať a správať sa tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,

g) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti so svojím konaním, ktoré ohrozuje, alebo ruší priebeh alebo program zájazdu, alebo ktoré závažným spôsobom porušuje právne predpisy, poškodzuje cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK, a ktoré je dôvodom na vylúčenie z účasti na zájazde,

h) v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK,

i) zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje,

j) rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

3. CK AEOLUS je povinná:

a) poskytnúť cestujúcemu vopred zmluvne dojednané a zaplatené služby - ďalšie služby poskytne CK iba na základe písomného zmluvného dojednania a úhrady objednaných služieb,

b) poskytnúť cestujúcemu meno zástupcu CK, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. IV. ods. 2 písm. d),

c) po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku,

d) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce jej zo Zmluvy zájazde a platných právnych predpisov.

2. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

Čl. V. Zmena zmluvných podmienok

1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.  Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.

 b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,

iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a

iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. 

2. Počas čerpania služieb:

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná: • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo • vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo • poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo • zabezpečiť iné práva podľa zákona.

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

c) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.Čl. VI. Odstúpenie od zmluvy – odstupné

 
1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde (stornovať účasť na zájazde). Ak chce cestujúci stornovať zájazd za všetkých cestujúcich účastníkov uvedených na zmluve (alebo je ostatnými poverený), je potrebný písomný súhlas o storne zájazdu od spolucestujúcich. Pri odstúpení od zmluvy je cestujúci povinný zaplatiť CK jednorazové odstupné (stornopoplatok) v nasledovnej výške:

a) stornopoplatok vo výške 30 Eur na osobu, ak k odstúpeniu dôjde v lehote dlhšej ako 45 dní pred začatím zájazdu,

b) stornopoplatok z celkovej dohodnutej ceny objednaných služieb (zájazdu) vo výške 25 % pri odstúpení v lehote 45 - 31 dní pred začatím zájazdu,

c) stornopoplatok z celkovej dohodnutej ceny objednaných služieb (zájazdu) vo výške 50 % pri odstúpení v lehote 30 - 21 dní pred začatím zájazdu,

d) stornopoplatok z celkovej dohodnutej ceny objednaných služieb (zájazdu) vo výške 75 % pri odstúpení v lehote 20 - 16 dní pred začatím zájazdu,

e) stornopoplatok z celkovej dohodnutej ceny objednaných služieb (zájazdu) vo výške 100 % pri odstúpení v lehote 15 dní a kratšej pred začatím zájazdu.

Výška stornopoplatku sa vypočítava zo sumy bez komplexného cestovného poistenia (pokiaľ bolo objednané). Suma komplexného cestovného poistenia je nevratná v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu. CK má právo odpočítať stornopoplatok od už zaplatenej ceny, resp. časti ceny zájazdu. Zaplatením stornopoplatku nie je dotknuté právo CK na náhradu škody.

2. Pre stanovenie výšky stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Pri písomnom odstúpení je to deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy CK. Pri osobnom odstúpení je to dátum návštevy a potvrdenia CK o odstúpení na Zmluve o obstaraní zájazdu. Inou formou ako písomnou alebo písomne potvrdenou osobnou návštevou nie je možné od zmluvy odstúpiť. Odstupné (stornopoplatok) je splatné dňom nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

3. Cestujúci sa môže vyhnúť negatívnym finančným dôsledkom úhrady stornopoplatku pre prípad stornovania zájazdu z dôvodu ochorenia, úrazu, liečenia atď. uzavretím komplexného cestovného poistenia. O jeho podmienkach sa môže cestujúci  informovať v CK.

4.  V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o zájazde ruší svoju účasť na zájazde (napr. zrušení účasti  jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. 

5. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie  ceny zájazdu za nečerpané služby.

6. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

7. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však

*              20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

*              7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

*              48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

8. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde (last minute/ultra last minute) je vylúčené právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

9. CK má právo - v prípade prejaveného záujmu cestujúceho - ponúknuť mu ubytovanie prípadne ďalšie doplnkové služby (v zmysle ponuky lokálneho partnera CK), ktoré nie sú uvedené (popísané a zobrazené) v Katalógu CK za cenu primeranú ponúkanej službe. Tieto služby môže ponúknuť CK  cestujúcemu  v akcii last minute. Pre takýto prípad uzatvorenia zmluvy o zájazde je cestujúci uzrozumený a súhlasí s tým, že informácie o ubytovaní a doplnkových službách (napr. stravovaní), ktoré boli podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zájazde, nemusia byť úplné, prípadne cestujúcemu môže byť poskytnuté ich náhradné, resp. iba čiastočné plnenie (napr. v hoteloch, štúdiách alebo apartmánoch „no name" - bez uvedenia mena, ich presnej polohy, príp. len s uvedením ubytovacej kategórie).

10. Ak je cestujúci z vlastnej viny vylúčený z účasti na zájazde za konanie, ktoré ohrozuje, alebo ruší priebeh alebo program zájazdu, alebo ktoré závažným spôsobom porušuje právne predpisy, poškodzuje cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb, nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny objednaných a z dôvodu vylúčenia nevyužitých služieb.

Čl. VII.  Reklamačný poriadok, Zodpovednosť CK pri poskytovaní zájazdu

 

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak

a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku,

b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto článku,

c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

15. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

16. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII,  je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

17. Informácia o reklamačných postupoch:

a) cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.

c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.

e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.

f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.

g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

  Čl. VIII.  Náhrada škody

 
1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VI ods. 5 písm. b)ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a) cestujúcim,

b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl. VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

 

Čl. IX. Ochrana osobných údajov

 
1) CK Aeolus ako prevádzkovateľ získava a spracováva vo vlastnom mene osobné údaje cestujúcich ako účastníkov Zmluvy o obstaraní zájazdu  príp. z inej uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“) za účelom plnenia tejto Zmluvy, na čas vymedzený osobitnými predpismi a v zmysle platných právnych predpisov bez predchádzajúceho súhlasu účastníkov - cestujúcich.

2) Osobné údaje cestujúcich je CK Aeolus oprávnená poskytnúť, resp. sprístupniť  tretím osobám len v nevyhnutnom rozsahu a len v tom prípade, že poskytnutie týchto údajov je podmienkou riadneho splnenia Zmluvy. CK Aeolus za účelom zabezpečenia služieb komplexného cestovného poistenia a poistenia proti úpadku CK poskytuje získané osobné údaje výhradne poisťovni, ktorá tieto služby zabezpečuje na základe vzájomného zmluvného vzťahu.  Za účelom zabezpečenia služieb dopravy poskytuje osobné údaje výhradne   zmluvnému partnerovi a dopravcovi uvedenému a identifikovanému v písomných pokynoch k zájazdu. Dodávateľa služby ubytovanie a strava, ktorému budú poskytnuté osobné údaje klienta v nevyhnutne nutnom rozsahu na zabezpečenie služieb si vyberá samotný klient a je identifikovaný v Zmluve. CK ďalej poskytuje údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb), Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, advokátok,  subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona.

3) V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov CK Aeolus do tretích krajín získava CK Aeolus od cestujúcich písomný súhlas na takýto prenos v súlade s platnou právnou úpravou. Na základe tohto súhlasu je CK Aeolus oprávnená poskytnúť, resp. sprístupniť nevyhnutné osobné údaje cestujúceho za uvedeným účelom svojím obchodným partnerom vrátane cezhraničnému prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany, resp. neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

4) Cestujúci (hlavný kontraktor) – ako splnomocnený zástupca ostatných cestujúcich – vyhlasuje a svojím podpisom na Zmluve o zájazde potvrdzuje, že disponuje súhlasom ostatných účastníkov Zmluvy na získavanie, spracovávanie a poskytovanie ich osobných údajov v nevyhnutnom  rozsahu a preberá zodpovednosť za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov ostatných cestujúcich poskytnutých CK Aeolus pri jej uzatváraní.

5) Na základe písomného súhlasu cestujúcich, CK Aeolus spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu produktov a služieb CK Aeolus  a tretích strán, s ktorými CK Aeolus spolupracuje pri poskytovaní svojich služieb. Takýto súhlas klienta - cestujúceho je dobrovoľný, poskytuje sa na čas 5 rokov od poskytnutia takého súhlasu zo strany klienta a môže byť kedykoľvek odvolaný. Nadobudnutím účinnosti týchto Podmienok nie sú dotknuté súhlasy klientov CK Aeolus udelené pred nadobudnutím účinnosti týchto Podmienok.

e) Podrobné zásady spracúvania osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a sú takisto prístupné na webovom sídle www.aeolus.sk

 

Čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK AEOLUS spolu s Dôležitými informáciami ako neoddeliteľné súčasti Zmluvy o obstaraní zájazdu platia pre všetky zájazdy organizované CK AEOLUS, s výnimkou poznávacích zájazdov a zájazdov zo špeciálnej mimo katalógovej ponuky a niektorých zájazdov uverejnených na webovej stránke CK AEOLUS, ktorých podmienky - v prípade odlišností od Všeobecných podmienok - budú uverejnené v samostatnom katalógu, na webovej stránke CK AEOLUS alebo iným vhodným spôsobom.

2. Vzťahy medzi cestujúcim a CK AEOLUS, ktoré nie sú upravené Zmluvou o zájazde a jej neoddeliteľnými súčasťami, sa riadia ustanoveniami zákona č. 170/2018Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a platnými súvisiacimi predpismi.

3. Cestujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Spotrebiteľ nájde zoznam oprávnených subjektov na takéto alternatívne riešenie sporov na webovej stránke Ministerstva hospodárstva:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

4. Podpisom zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.

Upozornenie: V prípade, že cestujúci uzatvoril v niektorej z pobočiek CK AEOLUS Zmluvu o zájazde, kde je  poskytovateľom zájazdu (alebo jeho časti) iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra (CK), je cestujúci povinný prevziať si a dodržiavať Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch tohto konkrétneho organizátora zájazdu, v mene ktorého s ním CK AEOLUS zmluvu uzatvorila.
 
 
Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Aeolus nadobúdajú platnosť od 1.1.2019.
aktuality a zaujímavosti
Ženy z Karpathosu Ženy z Karpathosu Pozývame vás aspoň letmo nazrieť do života na tomto krásnom, i keď trochu odľahlom gréckom ostrove.
Z našich infociest - Turecko 2019 Z našich infociest - Turecko 2019 Pár tipov z našej infocesty do Turecka.
Z našich infociest -Egypt Z našich infociest -Egypt Egypt je destinácia, ktorá sa v minulom roku dostala opäť do popredia a šplhá sa späť na vrchol najobľúbenejších dovolenkových destinácií.